Banka District

 

 HQ   Banka
Area 3,019 sq. kms.
Population Total 12,92,504 Rural 12,47,869 Urban 44,635  
SC Population Total 1,50,113 Rural 1,45,560 Urban 4,553  
ST Population Total 63,457 Rural 63,392 Urban 65  
Sub Divisions Banka.
Blocks Banka, Rajon, Amarpur, Dhoraiya, Katoria, Bausi, Shambhuganj, Barahat, Belhar, Chandan, Phulidumar.
Agriculture Paddy, Wheat, Maize, Lentil.
Industry ..
Rivers ..

Return